Flag

Přepočet hmotnosti

Libry Kilogramy
Přepočet výšky

palce Centimetry


Individuals with fracture risk assessed since 1st June 2011

Nástroj pro výpočet

Odpovězte, prosím, na níže uvedené otázky k výpočtu pravděpodobnosti prodělat v dalších 10 letech zlomeninu (výpočet může zvažovat BMD).

Zemì: Česká republika
Jméno/ID:
Dotazník:
1.
Vek (mezi 40 a 90 lety) nebo Datum narození
Vek:
Datum narození:
R:
M:
D:
2.
Pohlaví
3.
Hmotnost (kg)
4.
Výška (cm)
5.
Prodelaná zlomenina
6.
Zlomenina v oblasti kycle u rodicu
7.
Kourení v soucasnosti
8.
Glukokortikoidy
9.
Revmatoidní artritida
10.
Sekundární osteoporóza
11.
Alkohol 3 nebo více jednotek/den
12.
BMD krcku femuru (g/cm2)

Vytisknout nástroje a informace

Rizikové faktory

Pro rizikové faktory se požaduje odpověď ano nebo ne. Pokud políčko nevyplníte, předpokládá se při výpočtu odpověď ne. Viz také poznámky k rizikovým faktorům.

Jsou použity následující rizikové faktory.


Věk V modelu se uvažuje věk 40-90 let. Pokud se zadá věk nižší nebo vyšší, vypočítává se pravděpodobnost pro věk 40, resp. pro 90 let.
Pohlaví Zadejte zda pacientem je muž nebo žena.
Hmotnost Zadává se v kg.
Výška Zadává se v cm.
Prodělaná zlomenina Zadejte ANO, pokud pacient prodělal v dospělosti nízkotraumatickou zlomeninu, tedy takovou, která by při prodělaném úrazu u zdravého člověka nevznikla. Bližší je v poznámkách k rizikovým faktorům.
Zlomenina u rodičů Zadejte ANO, pokud matka nebo otec prodělali zlomeninu v oblasti kyčle.
Aktuální kouření Zadejte ANO, pokud pacient v současné době kouří tabák. Bližší je v poznámkách k rizikovým faktorům.
Glukokortikoidy Zadejte ANO, pokud je pacient v současné době léčen perorálními glukokortikoidy anebo pokud je užíval déle než 3 měsíce v denní dávce odpovídající 5 mg prednisolonu (viz také poznámku o rizikových faktorech).
Revmatoidní artritis Zadejte ANO, pokud byla diagnóza revmatoidní artritidy u pacienta potvrzena. Jinak uveďte NE (viz také poznámku o rizikových faktorech).
Sekundární osteoporóza Zadejte ANO, pokud pacient trpí onemocněním, které je silně asociováno s osteoporózou. Sem patří diabetes mellitus typu I (inzulin dependentní), osteogenesis imperfekta v dospělosti, neléčená dlouhotrvající hypertyreóza, hypogonadismus nebo předčasná menopauza (<45 let), chronická malnutrice, nebo malabsorpce a chronická hepatopatie
Alkohol 3 nebo více jednotek za den Zadejte ANO, pokud pacient konzumuje denně 3 nebo více jednotek alkoholu. Jednotkou je 8-10 g alkoholu (mezi jednotlivými zeměmi jsou mírné rozdíly), což odpovídá malému pivu (285ml), 30ml tvrdého alkoholu, deci vína nebo 60 ml aperitivu) (viz také poznámku o rizikových faktorech).
Denzita kostního minerálu (BMD) (BMD) Zadejte zařízení DXA, kterého bylo u daného pacienta užito k měření BMD a pak zadejte naměřenou hodnotu BMD v krčku proximálního femuru (v g/cm2). Mùžete také zadat T-skóre, pokud bylo k výpočtu užito referenční databáze NHANES III pro ženy. Pokud nebyla BMD měřena, ponechte pole prázdné (viz také poznámky o rizikových faktorech) (poskytnuto z Oregon Osteoporosis Center).

Poznámky k rizikovým faktorùm

Prodělaná zlomenina

Zvláštní vysvětlení vyžaduje prodělaná zlomenina obratle. Fraktura zjištěná pouze radiograficky (morfometrická zlomenina obratle) má závažnost prodělané zlomeniny. Prodělaná klinická fraktura obratle nebo zlomenina v oblasti kyčle jsou zvláště silnými rizikovými faktory a při jejich nálezu může kalkulovaná pravděpodobnost zlomeniny riziko nové zlomeniny podhodnocovat. Pravděpodobnost zlomeniny je také podhodnocena u pacientù s mnohočetnými zlomeninami.

Kouření, alkohol,glukokortikoidy

Závažnost těchto faktorù závisí na dávce, při vyšší expozici je tedy vyšší riziko. To se v modelu neuvažuje a výpočet předpokládá průměrnou expozici. Při nižší anebo vyšší expozici rizikovému faktoru je nutné použít klinický úsudek.

Revmatoidní artritis (RA)

RA je rizikovým faktorem zlomeniny. Osteoartróza je však přinejmenším protektivní. Z tohoto dùvodu nelze spoléhat na údaj pacienta o „artritidě“, pokud není klinicky nebo laboratorně doložen.

Denzita kostního minerálu (BMD)

Referenčním místem skeletu a vyšetřovací metodou je DXA v krčku femuru. Pro výpočet T-skóre je užita referenční databáze NHANES pro ženy ve věku 20-29 let. Obdobně se hodnotí absolutní hodnoty BMD u mužù.