Flag

Preračunavanje težine

Funte Kilogram
Preračunavanje visine

inči cm


Osobe kod kojih je procena rizika od preloma urađena nakon 01. juna 2011.

Alat za izračunavanje

Molimo odgovorite na niže postavljena pitanja za izračunavanje desetogodišnjeg rizika od prijeloma sa BMD.

Država: Ujedinjeno Kraljevstvo
Ime:
Upitnik:
1.
Dob (između 40 i 90 godina) ili datum rođenja
Starost:
Datum i godina rođenja:
G:
M:
D:
2.
Pol
3.
Težina
4.
Visina (cm)
5.
Prethodni prelomi
6.
Prelomi kuka kod roditelja
7.
Pušač
8.
Glukokotikoidi
9.
Reumatoidni artritis
10.
Sekundarna osteoporoza
11.
Alkohol: 3 ili više jedinica pića dnevno
12.
Mineralna gustina vrata bedrene kosti

Štampaj alate i informacije

Faktori rizika

Za kliničke faktore rizika traži se odgovor "da" ili "ne". Ako polje ostavite prazno, uzima se u obzir kao da ste odgovorili "ne". Vidi također, beleške o faktorima rizika. Za rizike faktora uzimaju se sledeći:


Godine Model prihvata dob između 40 i 90 godina. Ako je upisana dob izvan tih vrijednosti, program će izračunati verovatnoću za 40, odnosno za 90 godina
Pol Muški ili ženski pol. Molimo unesite
Težina Ova vrednost treba biti uneta u kilogramima
Visina Ova vrednost treba biti uneta u centrimetrima
Prethodni prelomi Prethodni prelom tačnije se odnosi na spontani prethodni prijelom u odraslom uzrastu ili na prelom nastao usled traume koja kod zdrave osobe ne bi dovela do preloma. Upišite "da" ili "ne" (vidi također beleške o faktorima rizika)
Prelomi kuka kod roditelja Pitanje se odnosi na podatak o preloma kuka kod oca ili majke. Odgovorite sa "Da" ili "Ne".
Pušač Unesite "Da" ili "Ne" zavisno da li je pacijent aktivni pušač (vidi također beleške o faktorima rizika).
Glukokortikoidi Unesite 'Da' ako pacijent uzima glukokotikoide per os ili je duže od 3 meseca uzimao glukokotikoide per os u dozi od 5mg/dan ili više prednisolona (ili ekvivalentnu dozu drugih glukokortikoida) (vidi također beleške o faktorima rizika).
Reumatoidni artritis Unesite "Da" ako je kod pacijenta potvrđena dijagnoza reumatoidnog artritisa. U suprotnom, unesite "Ne" (vidi također beleške o faktorima rizika).
Sekundarna osteoporoza Unesite „Da“, ako pacijent ima poremećaj snažno povezan s osteoporozom. Takvi poremećaji uključuju dijabetes tipa I, osteogenesis imperfectu kod odraslih pacijenata, nelečeni dugogodišnji hipertiroidizam, hipogonadizam ili prevremenu menopauzu (<45 godina), hroničnu pothranjenost ili malapsorpciju te hroničnu bolest jetre.
Alkohol: 3 ili više jedinica alkoholnih pića dnevno Unesite "Da" ako pacijent konzumira 3 ili više jedinica alkoholnih pića dnevno. Jedinica alkoholnog pića varira zavisno od države od 8 - 10 g alkohola.To je ekvivalent standardne čaše piva (285 mL), 30 mL žestokog alkoholnog pića, srednje velike čaše vina (120 mL) ili 60 mL aperitiva (vidi također beleške o faktorima rizika)
Mineralna gustina kostiju (BMD) (BMD) Molimo Vas da odaberete proizvođača korišćene DXA opreme za skeniranje i potom unesete stvarnu vrednost BMD vrata femura (u g/cm2). Alternativno, možete uneti T-vrednost zasnovanu na NHANES III referentnim vrednostima za žene. Kod pacijenata kod kojih nije urađeno merenje BMD-a, polje treba ostaviti prazno (vidi također beleške o faktorima rizika) (prema Oregonskom centru za osteoporozu).

Beleške o faktorima rizika

Prethodne frakture

Posebna situacija se odnosi na istoriju vertebralnog preloma. Prelom prepoznat isključivo na temelju rendgenskog snimka (vertebralnog preloma sa izmerenim pomeranjem) uzima se kao dokaz prethodnog preloma. Prethodni klinički vertebralni prelom ili prelom kuka je posebno snažan faktor rizika. Izračunata verovatnoća preloma može zato biti potcenjena. Verovatnoća preloma je također potcenjena u slučaju višestrukih preloma.

Pušenje, alkohol, glukokortikoidi

Čini se da efekat ovih faktora rizika zavisi o dozi, tj. što je veća izloženost, rizik je veći. Ova činjenica nije uzeta u obzir i svi proračuni pretpostavljaju prosečnu izloženost. U slučaju visoke ili niske izloženosti treba koristiti kliničku procenu.

Reumatoidni artritis

Reumatoidni artritis je faktor rizika za prelome. Međutim, osteoartritis je, u najmanju ruku, zaštitni faktor. Zbog toga se ne treba osloniti na pacijentovu prijavu „artritisa“ osim ukoliko nisu dostupni klinički ili laboratorijski dokazi koji bi potkrepili ovu dijagnozu.

Mineralna gustina kostiju

Referentna tehnologija je DXA a predeo merenja na butnoj kosti. T vrednost je zasnovana na NHANES referentnim vrednostima za žene dobi 20-29 godina. Iste apsolutne vrednosti upotrebljene su i za muškarce.