Flag

Prepočet hmotnosti

Libry Kilogramy
Prepočet výšky

Palce Centimetre


POsoby s hodnotením rizika zlomenin od 1. júna 2011

Kalkulátor

Odpovedzte, prosím, na nižšie uvedené otázky, potrebné k výpočtu 10- ročnej pravdepodobnosti zlomeniny (výpočet s možným použitím BMD).

Krajina: Veľká Británia
Meno/ID:
Dotazník:
1.
Vek (medzi 40 - 90 rokov) alebo dátum narodenia
Vek:
Dátum narodenia:
R:
M:
D:
2.
Pohlavie
3.
Hmotnosť (kg)
4.
Výška (cm)
5.
Prekonaná zlomenina
6.
Zlomenina krčka femuru u rodičov
7.
Fajčenie v súčasnosti
8.
Glukokortikoidy
9.
Reumatoidná artritída
10.
Sekundárna osteoporóza
11.
Alkohol 3 a viac jednotiek denne
12.
BMD krčok femuru (g/cm2)

Vytlačiť nástroje a informácie

Rizikové faktory

Pre klinické rizikové faktory sa vyžaduje odpoveď áno, alebo nie. Ak pole zostane prázdne, predpokladá sa odpoveď nie. Pozri tiež poznámky o rizikových faktoroch.

Použité sú nasledovné rizikové faktory:


Vek Model akceptuje vek v rozsahu 40 - 90 rokov. Ak je zadaný nižší, alebo vyšší vek, program počíta s vekom 40 a 90 rokov.
Pohlavie Muž, alebo žena.
Hmotnosť Zadať v kg.
Výška Zadať v cm.
Prekonaná zlomenina Prekonaná zlomenina v dospelosti, ktorá sa vyskytla spontánne, alebo zlomenina u zdravej osoby po úraze, ktorý by inak nemal rezultovať do zlomeniny. Zadajne áno, alebo nie. (viď tiež poznámky o rizikových faktoroch).
Zlomenina krčka femuru u rodičov Údaj o zlomenine krčka femuru u pacientovej matky, alebo otca. Zadajte áno, alebo nie.
Fajčenie v súčasnosti Zadajte áno, alebo nie, podľa toho, či pacient v súčasnosti fajčí tabak (viď poznámky o rizikových faktoroch).
Glukokortikoidy Zadajte áno, ak je pacient v súčasnosti liečený perorálnymi glukokortikoidmi po dobu dlhšiu ako 3 mesiace v dávke odpovedajúcej 5mg a viac prednisolonu denne (viď poznámky o rizikových faktoroch).
Reumatoidná artritída Zadajte áno, ak má pacient potvrdenú diagnózu reumatoidnej artritídy. V opačnom prípade zadajte nie (viď poznámky o rizikových faktoroch).
Sekundárna osteoporóza Zadajte áno, ak pacient trpí na ochorenie silne asociované s osteoporózou. Sem patrí diabetes mellitus type I (inzulin dependentný), osteogenesis imperfecta u dospelých, neliečená dlhotrvajúca hyperthyreóza, hypogonadizmus alebo predčasná menopauza (< 45 rokov), chronická malnutrícia, alebo malabsorpcia a chronická hepatopatia
Alkohol 3 a viac jednotiek denne Zadajte áno, ak pacient konzumuje denne 3 a viac jednotiek alkoholu. Jednotka alkoholu mierne varíruje medzi rôznymi krajinami medzi 8-10g alkoholu. To odpovedá 285ml piva, 30ml tvrdého alkoholu, 120ml vína, alebo 60ml aperitívu (viď poznámky o rizikových faktoroch).
Kostná minerálna denzita (BMD) (BMD) Zadajte typ DXA denzitometra, ktorý bol použitý na meranie a potom zadajte aktuálnu hodnotu BMD krčku femuru (v g/cm2). U pacientov bez merania BMD môže zostať toto pole prázdne. (viď poznámky o rizikových faktoroch) (poskytnuté z Oregon Osteoporosis Center).

Poznámky o rizikových faktoroch

Prekonaná zlomenina

Zvláštne vysvetlenie vyžaduje prekonaná zlomenina stavca. Zlomenina stavca diagnostikovaná len radiograficky (morfometrická zlomenina stavca) sa hodnotí ako prekonaná zlomenina. Prekonaná klinická zlomenina s následkami je zvlášť silný rizikovým faktorom. Kalkulovaná pravdepodobnosť zlomenín môže byť preto podhodnotená. Pravdepodobnosť zlomenín je tiež podhodnotená pri mnohopočetných zlomeninách.

Fajčenie, alkohol, glukokortikoidy

Tieto rizikové faktory vykazujú efekt závislý na dávke, t.j. čím vyššia expozícia, tým väčšie riziko. Pri výpočte sa toto neberie do úvahy a kalkulácia počíta s priemernou expozíciou. Pri nízkych a vysokých expozíciach je potrebný klinický úsudok.

Reumatoidná artritída (RA)

RA je rizikový faktor pre zlomeniny. Avšak osteoartróza je prinajmenšom protektívny factor. Preto nie je možné spoliehať sa na údaj pacienta o “artritíde”, pokiaľ klinické a laboratórne výsledky nepotvrdia diagnozu.

Kostná minerálna denzita (BMD)

Referenčným miestom a vyšetrovacou metódou je DXA krčku femuru. T-skóre je založené na referenčnej databáze NHANES pre ženy vo veku 20-29 rokov. Rovnaké absolutné hodnoty sa používajú aj pre mužov. Hoci je model konštruovaný pre BMD krčku femuru, celkový femur môže tiež rovnocenne predikovať zlomeniny u žien.