Flag

تبدیل وزن

پوند کیلوگرم
تبدیل قد

اینچ سانتیمتر


از ژوئن سال 2011 افراد با خطر شکستگی ارزیابی شدند

ابزار محاسبه

لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید تا با کمک تست سنجش تراکم استخوان بتوان احتمال خطر شکستگی در ده سال آینده را محاسبه کرد

کشور: انگلستان
نام / شناسایی:
پرسشنامه:
1.
سن (بین 40 تا 90 سال) یا تاریخ تولد
سن:
تاریخ تولد:
سال:
ماه:
روز:
2.
جنسیت
3.
وزن
4.
قد (متر
5.
شکستگی قبلی
6.
شکستگی لگن والدین
7.
مصرف دخانیات در حال حاضر
8.
گلوکوکورتیکوئید
9.
آرتریت روماتوئید
10.
پوکی استخوان ثانویه
11.
مصرف الکل سه واحد یا بیشتردر روز
12.
تراکم استخوان گردن استخوان ران

ابزارو اطلاعات راپرینت نمایید

عوامل خطر

برای پاسخ به عوامل خطر بالینی باید به صورت بله و خیر پاسخ داد.درصورتیکه به سوالی پاسخ داده نشود به منزله پاسخ خیر تلقی خواهد شد .همچنین به عوامل خطر توجه داشته باشید .عوامل خطر به شرح زیر می باشند


سن این مدل فقط سنین بین 90 -40 سال را قبول می کند .اگر خارج از این محدوده وارد شود کامپیوتر همان احتمال مربوط به 90 یا 40 ساله را تخمین خواهد زد
جنس مذکر یا مونث . پاسخ مناسب را وارد نمایید
وزن پاسخ باید بر حسب کیلوگرم وارد شود
قد پاسخ باید بر حسب سانتیمتر وارد شود
شکستگی قبلی منظور از شکستگی قبلی ,شکستگی است که در یک فرد بالغ به طور خودبخود ایجاد شده است ویا در اثر ضربه ای ایجاد شده که در حالت عادی در یک فرد سالم هرگز منجر به شکستگی نمی شده است.پاسخ به صورت بله یا خیر است(نکات مربوط به عوامل خطر را مشاهده نمایید
شکستگی لگن والدین این پرسش مربوط به سابقه شکستگی لگن در مادر یا پدر بیماراست.پاسخ را بصورت بله یا خی وارد کنید .
مصرف فعلی دخانیات در صورتیکه بیمار در حال حاضر دخانیات مصرف می کند یا خیر باید پاسخ بله یا خیر را وارد نمایید (نکات مربوط به عوامل خطر را مشاهده نمایید
گلوکوکورتیکوئیدها در صورتی که بیمار در حال حاضر گلوکوکورتیکوئید مصرف می کند ویا اگر بیش از سه ماه با دوز روزانه 5 میلی گرم پردنیزولون یا بیشتر مصرف می کرده است (یا دوزهای معادل آن از سایر گلوکوکورتیکوئیدها)پاسخ بله را وارد نمایید(نکات مربوط به عوامل خطر را مشاهده نمایید
آرتریت روماتوئید در صورتیکه برای بیمار تشخیص قطعی آرتریت روماتوئید مطرح شده است پاسخ بله را وارد نمایید ودر غیر اینصورت پاسخ خیر را انتخاب نمایید.(نکات مربوط به عوامل خطر را مشاهده نمایید
استئوپروز ثانویه در صورتیکه بیمار دارای یک اختلال شدید در کنار پوکی استخوان باشد پاسخ بله را انتخاب کنید.شامل دیابت تیپ 1(وابسته به انسولین)- استئوژنزیز ایمپرفکتا در بالغین - پرکاری طولانی مدت و درمان نشده - هیپوگنادیسم یا یائسگی زودرس(زیر 45 سال) - سوتغذیه مزمن - سوجذب و بیماریهای مزمن کبدی
سه واحد الکل یا بیشتر در روز در صورتیکه بیمار روزانه سه واحد الکل یا بیشتر مصرف می کند پاسخ بله را انتخاب کنید.یک واحد الکل در کشورهای مختلف بین 8 تا 10 گرم متغیر است. این مقدار معادل یک لیوان استاندارد آبجو ( 285میلی لیتر ) است ویا یک واحد اسپریت (30 میلی لیتر ) ویا یک لیوان متوسط شراب (120 میلی لیتر ) یا یک واحد از اپری تیف (60 میلی لیتر) (به عوامل خطر توجه کنید
تست سنجش تراکم استخوان لطفا ازتجهیزات اسکن DXA استفاده کنید و نتیجه تست سنجش تراکم گردن استخوان ران را بر حسب گرم بر سانتیمتر مربع وارد کنید.سپس به ترتیب نمره تی را بر اساس اطلاعات مرجع زنان در معیار NHANES IIl وارد کنید.در بیمارانی که تست سنجش تراکم استخوان انجام نداده اند جلوی پرسش مربوط به این تست را باید خالی گذاشت(نکات مربوط به عوامل خطر را مشاهده نمایید)(ارائه شده توسط مرکز پوکی استخوان اورگان

به عوامل خطر توجه کنید

شکستگی قبلی

یک وضعیت خاص مربوط به سابقه شکستگی مهره می باشد.یک شکستگی به تنهایی با مشاهدات رادیو گرافیکی (یک شکستگی مهره ای مورفومتریک)بعنوان شکستگی قبلی محسوب می شود.شکستگی مهره ای با علائم بالینی یا یک شکستگی لگن یک عامل خطر مهم محسوب خواهند شد .امکان دارد که احتمال شکستگی کمتر از حد واقعی تخمین زده شود.در موارد شکستگی های متعدد نیز این امکان وجود دارد

دخانیات - الکل -گلوکوکورتیکوئیدها

به نظر می رسد که این عوامل خطر اثر مبتنی بر دوز - پاسخ داشته باشند به این ترتیب هر چه بیشتر در معرض خطر باشید خطر نیز بیشتر خواهد بود.ولی در محاسبه کامپیوتری این نکته در نظر گرفته نمی شود.فقط تجربه بالینی است که در مورد نوع درمعرض خطر بودن قضاوت می کند

آرتریت روماتوئید

آرتریت روماتوئید یک عامل خطر بالینی است ولی استئوآرتریت یک عامل محافظت کننده است.به همین دلیل برای تشخیص بیماری آرتریت حتما باید شواهد آزمایشگاهی و تشخیص بالینی وجود داشته باشد

تراکم استخوان

سایت و تکنولوژی منبع . در گردن استخوان ران استDXA, نمرات تی بر اساس مقادیر منبع برای زنان 29-20 سال می باشد.همین مقادیر برای مردان نیز بکار برده می شود NHANES